Privacy verklaring

Je privacy is belangrijk
TAO Talent & Ontwikkeling is specialist in executive search voor directie-, management- en senior functies. TAO Talent & Ontwikkeling heeft privacy hoog in het vaandel staan. Bij deze missie staat centraal dat we transparantie bieden over welke gegevens we over jou verzamelen, hoe deze gegevens worden gebruikt en met wie de gegevens worden gedeeld. Deze gegevens zijn van toepassing op alle diensten van TAO Talent & Ontwikkeling.

TAO Talent & Ontwikkeling respecteert de privacy van haar clientèle en zorgt dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wanneer je contact met ons opneemt of je inschrijft in onze database, deel je persoonlijke informatie met ons. TAO Talent & Ontwikkeling is zich ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen.

In deze privacyverklaring laten we je weten welke gegevens wij verzamelen en vastleggen als je de website gebruikt en/of je inschrijft bij TAO Talent & Ontwikkeling. TAO Talent & Ontwikkeling respecteert de privacy van alle bezoekers van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Graag informeren wij je via dit privacy statement over de wijze waarop wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens. TAO Talent & Ontwikkeling verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG/GDPR.

Onze gegevens
TAO Talent & Ontwikkeling
06-39221245 | harriet@taotalent.nl | www.taotalent.nl

Amersfoortseweg 81, 3941 EL Doorn

Verwerking persoonsgegevens
Dit privacystatement is van toepassing op alle personen die de website bezoeken of op degenen van wie TAO Talent & Ontwikkeling in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens verwerkt.

Personen van wie TAO Talent & Ontwikkeling persoonsgegevens verwerkt zijn:
onze klanten;
onze relaties,
de vertegenwoordigingsbevoegde personen bij onze relaties en/of de contactpersonen bij onze relaties;
bezoekers van de website;
personen die contact met ons opnemen;

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan:
het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken zijn:
Persoonsgegevens door jou aan ons verstrekt;
Persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze website of andere elektronische communicatiemiddelen;
Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen.

Persoonsgegevens door jou verstrekt:
NAW gegevens:
Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer(-s)
Aanvullende persoonsgegevens (TAO Talent & Ontwikkeling verkrijgt aanvullende persoonsgegevens van jou, indien je deze uit eigen beweging verstrekt via de website of op andere wijze verstrekt aan TAO Talent & Ontwikkeling)
Pasfoto’s/persoonlijke video’s; 

Persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze website of andere elektronische communicatiemiddelen. Dit kunnen gegevens zijn zoals:
IP-adres (uniek identificatienummer van jouw apparaat wanneer je verbinding maakt met internet) dat we gebruiken om jouw belangstelling voor onze website te registeren;
Jouw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bezochte pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd.

Verantwoordelijkheid juistheid gegevens
Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan TAO Talent & Ontwikkeling ben jezelf verantwoordelijk voor de juistheid daarvan en het actueel houden van de gegevens. TAO Talent & Ontwikkeling is niet verantwoordelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jouw verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Doeleinden
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Om uitvoering te geven aan onze diensten op het terrein van executive search, werving & selectie en coaching;
Om contact met jou te onderhouden;
De naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen;
Het uitvoeren van cliënt-tevredenheidsonderzoek;
Om onze website te verbeteren en te beveiligen en in dat kader om gebruikersstatistieken op te stellen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen wanneer dit is toegestaan op basis van één van de grondslagen uit de AVG. Wij baseren ons op de volgende grondslagen:
Indien jou ons een opdracht verleent tot het leveren van diensten verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is; Toestemming, bijvoorbeeld voor het toezenden van de nieuwsbrief; wettelijke verplichting; gerechtvaardigd belang.

Als we aan jou toestemming hebben gevraagd om jouw persoonsgegevens te verwerken en jou hebt deze toestemming verleend, dan hebt je ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. Dat kun je onder andere doen door contact met ons op te nemen via harriet@taotalent.nl.

Bewaartermijn
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Tenzij wij in verband met wettelijke verplichtingen jouw persoonsgegevens langer moeten bewaren, zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen als jou jouw toestemming hebt ingetrokken; jouw persoonsgegevens uiterlijk vijf jaar na het beëindigen van onze zakelijke relatie verwijderen.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie
Jouw persoonsgegevens worden door TAO Talent & Ontwikkeling in beginsel niet doorgegeven buiten de EER (landen buiten de Europese Economische Ruimte). Indien doorvoer van gegevens buiten de Europese Unie plaatsvindt zal – voor zover het betreffende land niet een adequaat beschermingsniveau heeft zoals bedoeld in artikel 45 AVG – de doorgifte plaatsvinden op basis van passende waarborgen zoals bedoeld in artikel 46 AVG, of overeenkomstig één van de voorwaarden genoemd in artikel 49 AVG, bijvoorbeeld dat de doorgifte noodzakelijk is voor een overeenkomst tussen jou en TAO Talent & Ontwikkeling of een in jouw belang gesloten overeenkomst tussen TAO Talent & Ontwikkeling en een derde, of omdat jou met de doorgifte hebt ingestemd.


Je hebt de volgende rechten
Recht op informatie: je hebt het recht om aan TAO Talent & Ontwikkeling te vragen of jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

Inzagerecht: je hebt de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, jouw gegevens worden verwerkt. Alleen als belangen van derden (waaronder de verantwoordelijke) ernstig geschonden zouden worden kan inzage gemotiveerd worden geweigerd.

Correctierecht: als het duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kun je een verzoek indienen bij TAO Talent & Ontwikkeling om dit te corrigeren.

Recht van verzet: je hebt het recht om aan TAO Talent & Ontwikkeling te vragen om jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit recht zal worden gehonoreerd indien de belangen van verantwoordelijke daardoor niet worden geschaad.

Recht om vergeten te worden: In gevallen waar jouw toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heb jij het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.

Recht op bezwaar: je hebt het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. TAO Talent & Ontwikkeling zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor verwerking.

Iedereen heeft het recht om te informeren of zijn of haar persoonsgegevens door TAO Talent & Ontwikkeling zijn verwerkt. Als blijkt dat jouw persoonsgegevens zijn verwerkt door TAO Talent & Ontwikkeling, heb je het recht op inzage en een kopie van jouw persoonsgegevens. Indien het vervolgens door TAO Talent & Ontwikkeling aan jou verstrekte overzicht onjuistheden bevat, doordat gegevens onjuist, actueel en/of niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn, kun je TAO Talent & Ontwikkeling schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Verzoeken hiertoe kunt je kenbaar maken via een e-mailbericht aan harriet@taotalent.nl.

Wijzigingen
TAO Talent & Ontwikkeling behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. TAO Talent & Ontwikkeling adviseert daarom regelmatig dit privacy statement te raadplegen voor een update.

Nieuwe ontwikkelingen
De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op www.leyerenpartners.nl wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

Heb je vragen?
Vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement kun je ons een e-mailbericht zenden.

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Meld je dan eerst bij TAO Talent & Ontwikkeling.

Mochten we er dan niet onderling binnen een redelijke termijn uitkomen dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De laatst gewijzigde versie is van 12 juni 2020.